1.  Inleiding

VHZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VHZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VHZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens zoals deze te vinden zijn op onze website www.vhz.nu.

2.  Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van de leden worden door VHZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor competitie spelende leden: het kunnen aanmelden van de leden bij NEVOBO

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VHZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mail adressen, ingeval van jeugdleden ook het emailadres van de ouders/verzorgers
 • Huistelefoon
 • Mobiele telefoonnummer, ingeval van jeugdleden ook het nummer van de ouders/verzorgers
 • Deze zal worden gebruikt voor het aanvragen van een spelerspas voor de competitie spelende leden. Tevens zal deze op de afgeschermde omgeving van de internet site van de vereniging geplaatst worden. Deze afgeschermde omgeving is alleen toegankelijk is voor de leden van VHZ.

Uw persoonsgegevens worden door VHZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de aanvang van het lidmaatschap tot maximaal 1 jaar na afloop van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

3.  Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door VHZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VHZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door VHZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is, tot maximaal 1 jaar na afmelding.

4.  Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren  worden door VHZ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan VHZ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door VHZ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sponsor, oud-sponsor, of prospect voor sponsoring.

5.  Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van onze website

Daarnaast worden uw gegevens, indien er sprake is van competitie spelende spelers, doorgegeven aan NEVOBO, onder andere voor het aanmaken van de spelerspas en registratie als competitie spelend lid.

Verder zal uw pasfoto worden gebruikt voor het aanvragen bij Nevobo van een spelerspas voor de competitie spelende leden.

Tevens zal de pasfoto op de afgeschermde omgeving van de internet site van de vereniging geplaatst worden. Deze afgeschermde omgeving is alleen toegankelijk is voor de leden van VHZ.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

6.  Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7.  Bewaartermijn

VHZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

8.  Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens VHZ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9.  Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

10.  Specifieke regels rondom de internet site

Onderstaand Privacy Protocol heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens, foto’s en video-opnamen en de website & Facebookpagina van Volleybalvereniging Haarlemmermeer Zuid.

11.1       Maken foto- en video-opnamen

Tijdens alle, door de vereniging, georganiseerde activiteiten mogen foto- en video-opnamen gemaakt

worden door leden, vrijwilligers en/of verzorgers, ouders en familieleden van leden, als ook door

derden.

Foto’s kunnen worden aangeleverd via de daarvoor bestemde kanalen: fotograaf@vhz.nu /

webmaster@vhz.nu.

Als u ons een foto aanlevert, geeft u ons automatisch het recht deze ten allen tijde te gebruiken.

Alleen wanneer in de foto een naamsvermelding wordt geplaatst behoren de rechten aan de in de foto

vermelde persoon en/of bedrijf.

Mogelijke situaties waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

 1. a) Wedstrijden en (on)officiële toernooien;
 2. b) Verenigingsactiviteiten;
 3. c) Trainingen;
 4. d) (Team)uitjes en overige activiteiten die in verband staan met VHZ.

11.2       : Bewaking privacy & gebruik van opnamen

 • Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld gelden geen nadere bepalingen, noch aanvaardt de vereniging enige aansprakelijkheid hiervoor.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze website of prgerelateerd wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
 • Door een trainer en/of coach kan gevraagd worden (video-)opnamen te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de trainer, de coach en de teamleden omwille van dit doel.
 • Ouders van jeugdleden en leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnamen in algemene zin of de publicatie ervan, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur (secretaris@vhz.nu).
 • Het bestuur zal zich optimaal inspannen, zo goed al redelijkerwijs verwacht mag worden, aan deze kennisgeving invulling te geven.

11.3 Gebruik website
De volgende privacy regels gelden voor onze website (www.vhz.nu) en Facebookpagina:

 • Volleybalvereniging Haarlemmermeer Zuid beheert de website www.vhz.nu en een Facebookpagina
 • De website en Facebookpagina hebben tot doel informatie te verstrekken over onze volleybalvereniging. Deze informatie is bestemd voor leden, vrijwilligers, ouders/verzorgers van jeugdleden, externe contacten en belangstellenden.

Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en Facebookpagina berust bij de vereniging.

Het is niet toegestaan de inhoud van het besloten gedeelte van de website geheel of gedeeltelijk

openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande

toestemming van het bestuur van de vereniging.

 • Op de website www.vhz.nu worden teamfoto’s geplaatst met daarbij vermeld de voornaam en achternaam van de leden.
 • Bij de openbaarmaking van foto’s en video’s van leden, anders dan de teamfoto’s, kunnen namen van de leden worden vermeld.
 • Overige gegevens van leden, zoals e-mailadressen, naw-gegevens en pasfoto’s worden niet op het vrij toegankelijke deel van de website geplaatst.
 • Bij vermelding op de website van hen die bij de vereniging betrokken zijn, zullen geen naw-gegevens worden vermeld van de bestuursleden en commissieleden met uitzondering van de secretaris, hierbij worden alleen de adresgegevens vermeld.
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s en/of het gebruiken van (voor- en achter-) namen van henzelf op de website, dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan, waarmee rekening wordt gehouden bij het plaatsen van namen en foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen conform de hierboven genoemde regels.

11.4  Websites van derden

Dit Privacy Protocol is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

11.  Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, zie onze internetsite voor contact gegevens. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

12.  Vragen

Voor vragen over dit Privacy Protocol en/of de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens

verwerkt, kunt u contact opnemen met: secretaris@vhz.nu.

Het protocol zal op de website worden weergegeven.

13.  Wijzigingen Privacy Protocol

De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Protocol. Het

verdient aanbeveling om dit Privacy Protocol geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

14.  Contactgegevens

VHZ,
Secretariaat: secretaris@vhz.nu
Website: www.vhz.nu
Voor verdere details zie onze site.

Wat u net gelezen heeft kunt u hier downloaden.